სასწავლო ცენტრი

დაფიქსირდა შეცდომა: 'The parameterized query '(@Project_Id nvarchar(1),@Period_Id nvarchar(4000))SELECT Schedu' expects the parameter '@Period_Id', which was not supplied.


პროექტის „საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“ განხორციელების გრაფიკი: 29 მაისი - 28 ივნისი 2017 წელი