საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დამატებით ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 11 - 12 ოქტომბერი)


№ 19 თიანეთი
№ 20 რუსთავი
№ 56 ჭიათურა