სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციურ დაწესებულებებში შექმნილი
საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა ტრენინგი
ტრენინგის ხანგრძლივობა 2.00 სთ
(პერიოდი - 26 მარტი)