სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში
მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით,
შექმნილი სპეციალური ჯგუფების წევრთა ტრენინგი
ტრენინგის ხანგრძლივობა 2.00 სთ
(პერიოდი - 26 მარტი)