საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა II ეტაპის ტრენინგები
(საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ არჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები (გარდა ხელმძღვანელი პირებისა))
ტრენინგის ხანგრძლივობა 1.30 სთ
(პერიოდი 10 - 11 მარტი)