საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა III ეტაპის ტრენინგები
პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები
ტრენინგის ხანგრძლივობა 1.30 სთ
(პერიოდი 13 - 14 მარტი)