საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა V ეტაპის ტრენინგები
(საუბნო საარჩევნო კომისიის სრული შემადგენლობა)
ტრენინგის ხანგრძლივობა 2.00 სთ
(პერიოდი 19 - 21 მარტი)