საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დამატებით ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 9 მაისი)


№ 1 მთაწმინდა
№ 22 მარნეული
№ 51 ზესტაფონი
№ 56 ჭიათურა
№ 67 ზუგდიდი
№ 84 ხულო