საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა IV ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 22 - 25 ოქტომბერი)
2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მორიგი/საკრებულოების შუალედური/მერების რიგგარეშე არჩევნები


მონაცემები არ არსებობს.