საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ინსტრუქტაჟი - II ეტაპი (პერიოდი 17 - 19 ნოემბერი)
საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების II ტური


მონაცემები არ არსებობს.