საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა IV ეტაპის ტრენინგების გრაფიკი
(პერიოდი 25/10/2021-27/10/2021)
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების II ტური


მონაცემები არ არსებობს.