თვითმმართველი თემის - სენაკის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 2022 წლის 1 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები
II ეტაპის ტრენინგი - საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები (თავმჯდომარე, მოადგილე, მდივანი)
ტრენინგის ხანგრძლივობა: 4.00 სთ
(ტრენინგის ჩატარების თარიღი 19.09.2022)


ტრენერი: ცოტნე შუშანია

ტელეფონი: 598 10 21 21


ტრენინგის ჩატარების თარიღი დაწყების დრო (სთ) უბნების # (ჩამონათვალი) ეტაპი მისამართი (ჩატარების ადგილი)
19.09.2022 13:00 64.24, 64.25, 64.41 2 სენაკი, შოთა რუსთაველის ქ. №221, №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობა